STRUKTURA LIGJORE


Rregulloret në lidhje me AKKVP-në

Emri i Ligjit Gazeta Zyrtare Hyrja ne fuqi
UDHËZIM ADMINISTARTIV (QRK) Nr. 01/2020 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR SHKATËRRIMIN
E STRUKTURAVE TË PALIGJSHME
14 Prill 2020
UDHËZIM ADMINISTARTIV (QRK) Nr. 10/2018 PËR PROCEDURAT E SKEMËS SË KOMPENSIMIT PËR ZBATIMIN
E VENDIMEVE TË KOMISIONIT PËR KËRKESA PRONËSORE BANESORE
20 Gusht 2018
Rregullore Nr.10-2017 Rregullore Nr.10-2017 për Detyrat Përgjegjesit
dhe Organizimin e Sekrestarisë Ekzekutive të AKKVP
19 Korrik 2017
Rregullore Nr.09-2017 Rregullore Nr.09-2017 për Punën e Bordit Mbikqyrës të AKKVP 18 Korrik 2017
Rregullore Nr.08-2017 Rregullore Nr.08- 2017 për Detyrat Përgjegjesit
dhe Procedurat e Komisioneve të AKKVP
17 Korrik 2017
Udhëzim Administrativ Nr.07-2017 Udhëzim Administrativ Nr.07-2017 për Procedurat Kushtet dhe Kriteret
rreth përfundimit të Administrimit të Pronave nën Administrimin
dhe atyre te perfshira ne Skemen e Qirasë së AKKVP
18 Korrik 2017
Udhëzim Administrativ Nr.06-2017 Udhëzim Administrativ Nr.06-2017 për Lirimi e Bartësve të së Drejtës së Pronësisë
apo Shfrytëzimit nga Borxhet e Shërbimeve Komunale
për Pronat nën Administrimin e AKKVP
17 Korrik 2017
Ligji Nr.05-L-010 Gazeta Zyrtare e Kosoves - PËR AGJENCINË KOSOVARE
PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS
03 Nentor 2016