Struktura ligjore e Agjencisë

STRUKTURA LIGJORE


Rregulloret në lidhje me AKKVP-në

Emri i Ligjit Gazeta Zyrtare Hyrja ne fuqi
Ligji Nr.08/L-052, për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 05/L-0010 për AKKVP LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 05/L-010 PËR
AGJENCINË KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS
26 Janar 2023
LIGJI_NR._08_L-011 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04/L-061 PËR SHITJEN E BANESAVE
PËR TË CILAT EKZISTON E DREJTA BANESORE, I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 04/L-247
22 Mars 2022
UDHËZIM ADMINISTARTIV (QRK) Nr. 01/2020 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR SHKATËRRIMIN
E STRUKTURAVE TË PALIGJSHME
14 Prill 2020
LIGJI PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE LIGJI NR. 06/l-081 PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE 04 KORRIK 2019
LIGJ PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE LIGJI NR. 06/L-082 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE 25 SHKURT 2019
UDHËZIM ADMINISTARTIV (QRK) Nr. 10/2018 PËR PROCEDURAT E SKEMËS SË KOMPENSIMIT PËR ZBATIMIN
E VENDIMEVE TË KOMISIONIT PËR KËRKESA PRONËSORE BANESORE
15 SHKURT 2018
LIGJ PËR TATIMIN NË PRONËN E PALUAJTSHME LIGJI PËR TATIMIN NË PRONËN E PALUAJTSHME 20 Gusht 2018
Rregullore Nr.10-2017 Rregullore Nr.10-2017 për Detyrat Përgjegjesit
dhe Organizimin e Sekrestarisë Ekzekutive të AKKVP
19 Korrik 2017
Rregullore Nr.09-2017 Rregullore Nr.09-2017 për Punën e Bordit Mbikqyrës të AKKVP 18 Korrik 2017
Rregullore Nr.08-2017 Rregullore Nr.08- 2017 për Detyrat Përgjegjesit
dhe Procedurat e Komisioneve të AKKVP
17 Korrik 2017
Udhëzim Administrativ Nr.06-2017 Udhëzim Administrativ Nr.06-2017 për Lirimi e Bartësve të së Drejtës së Pronësisë
apo Shfrytëzimit nga Borxhet e Shërbimeve Komunale
për Pronat nën Administrimin e AKKVP
17 Korrik 2017
Udhëzim Administrativ Nr.06-2017 Udhëzim Administrativ Nr.06-2017 për Lirimi e Bartësve të së Drejtës së Pronësisë
apo Shfrytëzimit nga Borxhet e Shërbimeve Komunale
për Pronat nën Administrimin e AKKVP
17 Korrik 2017
Ligji Nr.05-L-010 Gazeta Zyrtare e Kosoves - PËR AGJENCINË KOSOVARE
PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS
03 Nentor 2016
LIGJI_Nr._04_L-193_PËR_AVOKATINË LIGJI Nr. 04/L-193 PËR AVOKATINË 31 MAJ 2013
LIGJI__NR._04_L LIGJI Nr. 04/L-061 PËR SHITJEN E BANESAVE PËR TË CILAT EKZISTON E DREJTA BANESORE 12 JANAR 2012
LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN PËR SHPRONËSIMIN E RONËS SË PALUAJTSHME LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-139 PËR SHPRONËSIMIN E PRONËS SË PALUAJTSHME/td> 10 DHJETOR 2010
LIGJI MBI NOTERINË LIGJI MBI NOTERINË 25 NËNTOR 2008
MBI NDRYSHIMET DHE PLOTË- SIMET E LIGJIT MBI NDRYSHIMET DHE PLOTË- SIMET E LIGJIT NR. 2002/5
MBI THEMELIMIN E REGJISTRIT TË TË DREJTAVE NË PRONËN E PALUAJTSHME
1 Gusht 2008