MENAXHMENTI I AKKVP-së


STAFI UDHËHEQËS GRUPI MENAXHUES
img
Z. Naser Shala
Drejtor Ekzekutiv
naser.shala@kpcva.org
Znj. Albina Reçica
Udhëheqëse e Njësitit të verifikimit të dokumenteve
Njësia e verifikimit të dokumenteve
albina@kpcva.org
  Z. Sami Beka
Udhëheqës i IT
IT
sami.beka@kpcva.org
  Z. Valir Gruda
Pejë, UD Drejtues i Zyrës
Shqyrtimi Ligjor dhe Operativa
valir.gruda@kpcva.org
  Z. Arben Ibrahimaj
ZQ, UD i Udhëheqësit te financave
Financa dhe buxhet
arben.ibrahimaj@kpcva.org
  Znj. Elizama Shaban
ZQ, UD e Udhëheqësit të Njësisë për Informim
marrëdhëniet me publikun, media, procesim
elizama.shaban@kpcva.org
  Znj. Albiona Maloku
Udheheqese Njesiti / Zyrtare Ekzekutive, KKPK
KKPK
albiona@kpcva.org
  Znj. Gylshen Muharremi
ZQ, Udhëheqëse e Njësisë për Pronat nën Administrim administrimi i pronave
gylshen.muharremi@kpcva.org
  Z. Arben Pasjaqa
Udhëheqës i Administratës.
Njësia e Administratës
arben.pasjaqa@kpcva.org
  Z. Afrim Leka
Gjilan, UD i Drejtuesit të Zyrës
Shqyrtimi Ligjor dhe Operativa
afrim.leka@kpcva.org
  Z. Dukagjin Ramadani
Drejtor i Departamentit të Prokurimit
Departamenti i Prokurimit
Dukagjin.Ramadani@kpcva.org
  Znj. Shqipe Rexhepi
Prishtinë, Drejtuese e Zyrës
shqyrtimi ligjor dhe operativa
shqipe.rexhepi@kpcva.org
  Z. Hilmi Rrahmani
Udhëheqës i Auditimit të Brendshëm
E Auditimit
hilmi.rrahmani@kpcva.org
  Znj. Shpresa Sogojeva
ZQ, Menaxher i Personelit
Stafi lokal dhe ndërkombëtar
shpresa.sogojeva@kpcva.org
  Z. Erhan Uka
Prizren, Drejtues i Zyrës
shqyrtimi ligjor dhe operativa
erhan.uka@kpcva.org
  Z. Bedri Voca
Mitrovicë, UD i Drejtuesit te Zyrës
Shqyrtimi Ligjor dhe Operativa
bedri.voca@kpcva.org
  Znj. Myrvete Ejupi - Sopjani
ZQ, UD Kryesekretare e Implementimit
Procedimi ligjor dhe zbatimi
myrvete.sopjani@kpcva.org
  Z. Milaim Çekaj
UD i Njësisë së Dëbimeve
Procedimi ligjor dhe zbatimi
milaim.cekaj@kpcva.org