MENAXHMENTI I AKKVP-së


STAFI UDHËHEQËS GRUPI MENAXHUES
img
Z. Arben Pasjaqa
Zëvendësues i Drejtorit Ekzekutiv
arben.pasjaqa@rks-gov.net
  Znj. Hana Jonuzi
ZV i Kryesuesit së Zyres për Informim
marrëdhëniet me publikun, media, procesim
hana.jonuzi@rks-gov.net
  Znj. Albina Reçica
Udhëheqëse e Njësitit të verifikimit të dokumenteve
Njësia e verifikimit të dokumenteve
albina.r.bajrami@rks-gov.net
  Z. Valir Gruda
Pejë, ZV Drejtues i Zyrës
Shqyrtimi Ligjor dhe Operativa
valir.gruda@rks-gov.net
  Z. Arben Ibrahimaj
ZV i Udhëheqësit te financave
Financa dhe buxhet
arben.ibrahimaj@rks-gov.net
  Z. Ismajl Osmani
ZV i Udhëheqësit i IT
IT
ismajl.osmani@rks-gov.net
  Znj. Albiona Maloku
Udheheqese Njesiti / Zyrtare Ekzekutive, KKPK
KKPK
albiona.maloku@rks-gov.net
  Znj. Gylshen Muharremi
Udhëheqëse e Njësisë për Pronat nën Administrim administrimi i pronave
gylshen.muharremi@rks-gov.net
  Z. Ylber Dobruna
ZV i Udhëheqësit të Administratës.
Njësia e Administratës
ylber.dobruna@rks-gov.net
  Z. Afrim Leka
Gjilan, ZV i Drejtuesit të Zyrës
Shqyrtimi Ligjor dhe Operativa
afrim.leka@rks-gov.net
  Z. Dukagjin Ramadani
Drejtor i Departamentit të Prokurimit
Departamenti i Prokurimit
Dukagjin.Ramadani@rks-gov.net
  Znj. Shqipe Rexhepi
Prishtinë, Drejtuese e Zyrës
shqyrtimi ligjor dhe operativa
shqipe.a.rexhepi@rks-gov.net
  Z. Veton Demi
ZV. Drejtor i Departamentit për Procesimin e Lëndëve dhe Kërkesave
veton.demi@rks-gov.net
  Z. Shkelzen Bajraktari
ZV i Auditorit të Brendëshëm

shkelzen.bajraktari@rks-gov.net
  Znj. Shpresa Sogojeva
Menaxher i Personelit
Stafi lokal dhe ndërkombëtar
shpresa.h.sogojeva@rks-gov.net
  Z. Erhan Uka
Prizren, Drejtues i Zyrës
shqyrtimi ligjor dhe operativa
erhan.uka@rks-gov.net
  Z. Bedri Voca
Mitrovicë, ZV i Drejtuesit te Zyrës
Shqyrtimi Ligjor dhe Operativa
bedri.voca@rks-gov.net
  Znj. Myrvete Ejupi - Sopjani
ZQ, ZV Kryesekretare e Implementimit
Procedimi ligjor dhe zbatimi
myrvete.sopjani@rks-gov.net
  Z. Milaim Çekaj
ZV i Njësisë së Dëbimeve
Procedimi ligjor dhe zbatimi
milaim.cekaj@rks-gov.net