MENAXHMENTI I AKKVP-së


STAFI UDHËHEQËS GRUPI MENAXHUES
img
Z. Arben Pasjaqa
Zëvendësues i Drejtorit Ekzekutiv
arben.pasjaqa@rks-gov.net
Znj. Albina Reçica
Udhëheqëse e Njësitit të verifikimit të dokumenteve
Njësia e verifikimit të dokumenteve
albina.r.bajrami@rks-gov.net
  Z. Ismajl Osmani
UD i Udhëheqësit i IT
IT
ismajl.osmani@rks-gov.net
  Z. Valir Gruda
Pejë, UD Drejtues i Zyrës
Shqyrtimi Ligjor dhe Operativa
valir.gruda@rks-gov.net
  Z. Arben Ibrahimaj
ZQ, UD i Udhëheqësit te financave
Financa dhe buxhet
arben.ibrahimaj@rks-gov.net
  Z. Shkelzen Bajraktari
ZQ, UD i Udhëheqësit të Njësisë për Informim
marrëdhëniet me publikun, media, procesim
shkelzen.bajraktari@rks-gov.net
  Znj. Albiona Maloku
Udheheqese Njesiti / Zyrtare Ekzekutive, KKPK
KKPK
albiona.maloku@rks-gov.net
  Znj. Gylshen Muharremi
ZQ, Udhëheqëse e Njësisë për Pronat nën Administrim administrimi i pronave
gylshen.muharremi@rks-gov.net
  Z. Arben Pasjaqa
Udhëheqës i Administratës.
Njësia e Administratës
arben.pasjaqa@rks-gov.net
  Z. Afrim Leka
Gjilan, UD i Drejtuesit të Zyrës
Shqyrtimi Ligjor dhe Operativa
afrim.leka@rks-gov.net
  Z. Dukagjin Ramadani
Drejtor i Departamentit të Prokurimit
Departamenti i Prokurimit
Dukagjin.Ramadani@rks-gov.net
  Znj. Shqipe Rexhepi
Prishtinë, Drejtuese e Zyrës
shqyrtimi ligjor dhe operativa
shqipe.a.rexhepi@rks-gov.net
  Z. Hilmi Rrahmani
Udhëheqës i Auditimit të Brendshëm
E Auditimit
hilmi.rrahmani@rks-gov.net
  Znj. Shpresa Sogojeva
ZQ, Menaxher i Personelit
Stafi lokal dhe ndërkombëtar
shpresa.h.sogojeva@rks-gov.net
  Z. Erhan Uka
Prizren, Drejtues i Zyrës
shqyrtimi ligjor dhe operativa
erhan.uka@rks-gov.net
  Z. Bedri Voca
Mitrovicë, UD i Drejtuesit te Zyrës
Shqyrtimi Ligjor dhe Operativa
bedri.voca@rks-gov.net
  Znj. Myrvete Ejupi - Sopjani
ZQ, UD Kryesekretare e Implementimit
Procedimi ligjor dhe zbatimi
myrvete.sopjani@rks-gov.net
  Z. Milaim Çekaj
UD i Njësisë së Dëbimeve
Procedimi ligjor dhe zbatimi
milaim.cekaj@rks-gov.net