Marrëveshja e Mirëkuptimit në mes të AKKVP-së dhe DRC –së

 Më 9 janar 2019 u nënshkrua Marrëveshja e Mirëkuptimit në mes të AKKVP-së të përfaqësuar nga Znj. Florije Kika, UD Zëvendes Drejtore e Sekretarisë Ekzekutive dhe DRC –së të përfaqësuar nga Znj. Kristen Stec, Drejtoreshë e DRC për Kosovë. Kjo marrëveshje është e një rëndësie të madhe pasi që, ndër të tjerash, do të mundësoj vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve tona  duke mbështetur Agjencinë në realizimin e mandatit të saj lidhur me riposedimin e pronave nga bartësit e të drejtës së pronave në pjesën veriore të Mitrovicës. Kjo mbështetje do të realizohet nëpërmjet rekrutimit të një Zyrtari Ndërkombëtar shpenzimet e të cilit do të mbulohen nga DRC.

Kthehu mbrapa